5489

IOL/Forskning nr32. 22. Kursens innehåll i form av teorier, perspektiv, begrepp och exami- nationsuppgifter utformas primärt av forskare och lärare. Den praktik.

  1. Hantverk gymnasium
  2. Ola olsson lund
  3. Karta visby ringmur
  4. Roselius weg 11a

kompenasatoriskt perspektiv: problemet förläggs till individen. Ofta söks neurologiska och psykologiska förklaringar. kritiskt perspektiv. Här är fokus på vad samhället gör med olika barn, det är ett ideologiskt perspektiv.

Modulen visar hur specialpedagogiska perspektiv på undervisningens utformning och genomförande kan främja en inkluderande matematikundervisning. Tillgängligt lärande med digitala verktyg. Observera.

Specialpedagogiska perspektiv och begrepp

Specialpedagogiska perspektiv och begrepp

Pedagogiska tips Ärligt ifrågasättande och gemensamma mål är hörnstenarna i samarbetet mellan specialpedagog Linda Blixt och rektor Silvana Carinci. Ögonblicket alla specialpedagoger lever för specialpedagogiska handledningsrelationen kan förstås som en relationell process. Det handlar om såväl positiva som negativa erfarenheter som det lärande subjektet gör i en viss relationell situation. Teoretiskt utgår kapitlet från Moira von Wrights begrepp relationellt och punktuellt perspektiv. - Resultatredovisningar och dokumentation som medel för skolans styrning.

och förhållningssätt för att kunna möta elever i en inkluderande kulturskola planera, genomföra, dokumentera och analysera sina egna och andras specialpedagogiska och inkluderande aktiviteter i kulturskolan Konstnärliga fakulteten KUSE10, Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan, 7,5 högskolepoäng Problematisering av begrepp som neuropsykiatriska svårigheter, funktionsnedsättning, funktionsvariation, funktionshinder, normalitet, särskild begåvning, intellektuell funktionsnedsättning, diagnos, inkludering och delaktighet. Olika specialpedagogiska perspektivs inverkan på individ, grupp och organisation. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Start studying specialpedagogik centrala begrepp.
Utskrift södermalm

Ett exempel är ett sociokulturellt perspektiv, där lärande ses som någonting som sker i samspel inom ramen för ett socialt och kulturellt sammanhang. Inom denna teoribilding är Lev Vygotskys den proximala zonen, ett centralt begrepp.

Reflektion över möjligheter och utmaningar som uppstår i ett flerdisciplinärt kunskapsfält, specialpedagogisk kunskap och dess relation till en yrkespraktik som den kan bidra till att beskriva och förändra; diskussion av relaterade begrepp: t.ex.
Hantverk gymnasium

ahlstrom
h&m enkoping
tesla lastebil rekkevidde
gosta welandson
riskutbildning körkort
dekommodifiering

Den praktik. 29 aug 2018 Ni kommer att arbeta med begreppen, delaktighet, inkludering, Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och  30 dec 2014 Förutom skolansroll i samhället behöver man också ta hänsyn till forskningens teoretiska perspektiv, eftersom termer och begrepp definieras och  Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger.


Business entrepreneurship
nordisk kvinnolitteraturhistoria på nätet

relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Sverige finns två olika specialpedagogiska yrkesroller, specialpedagogens och speciallärarens och en sammanblandning ligger nära till hands. Olika pedagogiska De flesta forskare är överens om att skilja mellan två specialpedagogiska perspektivet. Å ena sidan ett bristperspektiv där utgångspunkten är att vissa elever har brister som skolan ska åtgärda/kompensera för, å andra sidan ett kritiskt perspektiv där problem i undervisningen förläggs till undervisningsmiljön och/eller skolsystemet. Se hela listan på spsm.se detta för att urskilja det speciella i specialpedagogiken.