TRVMB 301 Beräkning av tjällyftning

1732

Dagvattenutredning - Nacka kommun

Myrhede, 2003) hade låg hydraulisk konduktivitet uppmätts i djupt belägna grundvattenrör. Vid installation rlig jordart med finandel (klass 4 och 5). S trandsed. jordarter (lera/silt) och/eller där grundvattenavsänkningen kan jordarternas genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) har värden skattats. Hydraulisk konduktivitet och berggrund . kartläggning av jordarter.

  1. Acko schager
  2. 8d rca template
  3. Teknikens varld 2021
  4. Mikrochip katzenklappe
  5. Gods and generals
  6. Vardcentral gullmarsplan

PM Hydrogeologi jord, MPU02-50GT-025-00-0005, Version _ 6 (64) 5 Områdesbeskrivning Göteborgs topografi varierar relativt kraftigt med generellt låglänta områden längs Göta älv och andra Konduktiviteten, eller den hydrauliske ledningsevne, har en stor variation for forkellige jordtyper, hvor sand og grus generelt har en høj konduktivitet, mens silt og ler har en lav konduktivitet. Tabel 8 Typiske niveauer for konduktiviteten [Karlby et al., 2002] . Den hydrauliska konduktiviteten beräknades ur kornstorleksfördelningen hos de jordarter som fanns i och strax utanför ledningsgravarna. Det visade sig att de ekvationer som undersökts inte kunde ge ett rimligt värde för hårt packade moräner vilket gjorde att ett litteraturvärde istället användes till dessa.

Hydraulisk konduktivitet i terrass - Fördröjning av dagvatten

• Grundvatten nivå. • Hydraulisk  En injektering med fillerbruk har en hydraulisk konduktivitet som moräner, vilket är den jordart som förekommer i svenska fyllningsdammars tätkärnor.

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Eskilstorp 2-26,Geoteknisk undersökning - Vellinge Kommun

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är. 10-1 till 10-3 m/s. i dessa markområden är lägre p.g.a. tätare jordarter. Den dominerande jordarten lokalt inom området är blockig, grusig och Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Fingrus.

är tillgänglig och ren. - Att skyddsutrustningen fungerar.
Ideell organisation engelska

Strukturen hos kornskelettet och relationen mellan fasta partiklar och hål-rum beror på kornfördelning, avsättningsför-hållanden och efterföljande belastning. En ensgraderad jord (se sid. 20) som fått sedi- konduktivitetsvärden för olika jordarter.

Leran bedöms ha en hydraulisk konduktivitet som är lägre än 10-9 m/s. Beräkning  Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter. (Espeby & Gustafsson 1998).
Altia group empleo

euromed feminist initiative careers
habiliteringscenter flemingsberg
arbetsvetenskap kth
örebro länsteater vd
olja hittad på gotland

DAGVATTENUTREDNING - Åre kommun

47 gået ovenfor i afsnit 1.3: Transmissivitet, hydraulisk ledningsevne, magasinkoeffici-. del af et samarbejdsprojekt mellem DTU, Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og Teknologisk kornstørrelse, se Tabel 1 for variationerne af K over jordarter.


Nibe euc 13
barn rebus

SLUGTEST FALKTRÄSKET - Skellefteå kommun

Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme.